જિંદગી મેં યે હુનર ભી આજમાના ચાહિયે… જંગ અગર અપનોં સે હો, તો હાર જાના ચાહિયે!

Originally posted on planetJV:
રિશ્તાના રસ્તા પરની દીવાલ વ્હાલથી તૂટે છે, સંબંધ જાળવવો હોય તો કશું છોડતા શીખવું પડે ! ———————————————————————————————————————- નવા વિક્રમ સંવતના પહેલા લેખનું ઓપનિંગ ‘સ્પીકિંગ ટ્રી’ કિતાબના એક હૃદયસ્પર્શી કિસ્સાથી કરીએ : વાત જરા જૂની છે. થોડા વર્ષો પહેલાની. એક મિત્રનો પાસપોર્ટ બનાવવા પાસપોર્ટ ઓફિસે જવાનું થયું. એ દિવસોમાં ઈન્ટરનેટ પર ફોર્મ ભરાતું નહોતું. આવી ઓફિસોમાં દલાલોની બોલબાલા રહેતી. ઉપરના પૈસા લઈને દલાલો ફોર્મ વેંચવાથી જમા કરવાના કામ ‘જુગાડ’ કરીને કરતા. મિત્રને આવા ટાઉટ્સની ટ્રીકબાજીમાં ફસાવું નહોતું. અમે પાસપોર્ટ ઓફિસે પહોંચ્યા. લાઈનમાં લાંબો સમય ઉભીને ફોર્મ લીધું. ચોકસાઈથી એ ફોર્મ ભર્યું. એમાં કલાકો નીકળી ગયા. હજુ તો… Continue reading જિંદગી મેં યે હુનર ભી આજમાના ચાહિયે… જંગ અગર અપનોં સે હો, તો હાર જાના ચાહિયે!

The Denial – Game of words

Chosen by the words, Crafted by the words, Whatever we said, Whatever we heard, I didn’t know that, You had no idea, If there would be, a mistake by the words. The words embed, something unheard. The words describes, Something unsaid. Don’t know where, in the heart, It gave a serious wound, The words themselves gave, a betrayal to themselves.. The silence is the voice, The words are just the denial. The silence is the voice, The words are just the denial. There are millions secretes, In the lot of the words, The meanings will be changed, in the switch … Continue reading The Denial – Game of words

Interpretation of my agitate

It’s the interpretation of my agitate, I can’t control myself now It’s the interpretation of my agitate, I can’t control myself now Let me get all my desire, let me crush you in my arms. I don’t know, what I want, snatch it, leave it!! What would I do in this moment.. What would I do in this moment… What should I do in this moment, so I can calm down and relax?? You are someone else, noise of breath, it’s flaring more and more. You are someone else, noise of breath, it’s getting too much hot. You are someone … Continue reading Interpretation of my agitate

Night of Winter

The night of winter looks for the address of heart-broken people, Don’t be alone, on this night of winter. Stay in some party, some celebration, and forget yourself, Don’t be alone, on this night of winter. This night, will ask for the wounds which the past gave, this night, will look for that image, which you have deleted. The shadow of yours will be look so bigger, This night will suck the blood out of you. Don’t even come into your own self, own possession, Confused and get busy with some work, some problem, Don’t be alone, on this night … Continue reading Night of Winter